Ontwikkelen en implementeren van organisatieveranderingen.

Organistatie en Ontwikkeling Aiguille
In veel organisaties hoor je de woorden ‘veranderen’ en ‘ontwikkelen’ met grote regelmaat. De betekenis van deze twee woorden ligt dicht tegen elkaar aan. Het zijn voortdurende processen zonder einde. Aiguille kan u hulp bieden bij het ontwikkelen en implementeren van organisatieveranderingen.

Wij gaan voor u aan de slag met een helder concept en betrekken de medewerkers actief bij het proces. Wij werken resultaatgericht, zonder de menselijke factor uit het oog te verliezen! Dit zorgt ervoor dat de nieuwe visie of het plan actief wordt uitgedragen binnen uw bedrijf. Aiguille is op dit gebied werkzaam in diverse sectoren zoals de gezondheidszorg, het onderwijs en de zakelijke dienstverlening.

Om uw organisatie beter te laten presteren en kritisch te kijken naar bedrijfsprocessen, kunt u gebruik maken van een organisatieadviseur van Aiguille. Na een oriënterend gesprek kunnen wij aan de slag gaan voor u met o.a.:

 • analyse maken van de huidige situatie
 • nieuwe visie ontwikkelen
 • project- of beleidsplan opstellen
 • werkprocessen optimaliseren
 • inspirerend team creëren (zie ook ‘coaching’)
 • passende oplossing vinden voor uw probleem
 • omzetten van ideeën naar realiteit

Voorbeeldopdrachten:

 • analyseren van werkprocessen bij VGZ instelling Noord-Brabant
 • opzetten ‘plan van aanpak’ voor spoeddienst huisartsen
 • ontwikkelen van patiëntenlogistiek-denken in de GGZ, Den Haag
Wilt u uw ideeën werkelijkheid laten worden en mist u zelf de tijd of de expertise, dan kunt u denken aan een interim (project)manager voor de implementatie. Ook het tijdelijk opvangen van een managementpositie behoort tot de mogelijkheden.

Aiguille hanteert een mensgerichte aanpak. De menselijke factor in uw organisatie is sterk bepalend voor succes en krijgt de volle aandacht naast de zakelijke aspecten. Wij streven naar een hoge acceptatiegraad en betrokkenheid in uw organisatie. Dit bereiken wij door de persoonlijke verhoudingen in het oog te houden en een open houding aan te nemen. Maatwerk is essentieel voor ons. In overleg met u en uw mensen, wordt inzicht verkregen in de problematiek, formuleren wij doelen en bepalen een bij uw bedrijf passende vorm. Onze gestructureerde aanpak verschaft duidelijkheid onder betrokkenen en zorgt voor een gemeenschappelijke focus.

Het creëren van eigen verantwoordelijkheid voor resultaten, maakt dat betrokkenen gemotiveerd blijven en zorgt voor het verbeteren van de collectieve prestaties. De interimmanager draagt zorg voor het op een lijn brengen van alle activiteiten en zorgt voor voldoende voortgang. Om de voortgang te bewaken wordt dikwijls gekozen om metingen uit te voeren en wordt deze stuurinformatie over prestaties structureel medegedeeld. Stuurinformatie wordt actief gebruikt om doelen en positieve resultaten helder te krijgen en nog sneller dichtbij te brengen. Ook hier geldt: Aiguille gaat met u(w medewerkers) op pad, maar de regie blijft in uw handen. Het is tenslotte uw bedrijf waar het om draait!

Voorbeeldopdrachten:

 • managen van verhuizing en reorganiseren medisch archief, ziekenhuis Rotterdam
 • begeleiden van reorganisatie en optimaliseren van werkprocessen van cliëntenadministratie, VGZ instelling/Brabant
 • aansturen van een planningsafdeling (OK) in algemeen ziekenhuis
Een wezenlijk element in de aanpak van uw opdrachten is dat deze vaak worden uitgevoerd in de vorm van één of meerdere projecten. Aiguille beschikt over een aantal projectmanagers, die in een oriënterend gesprek samen met u kunnen bepalen welke doelstellingen moeten worden verwezenlijkt, welke middelen u ter beschikking heeft/stelt (budget) en binnen welke termijn u resultaten mag verwachten. Vervolgens leggen wij in een (concept) projectplan een aantal zaken vast zoals een duidelijke formulering van de doelstellingen, de wijze van aanpak met een daarbij behorende begroting en tijdplanning en de uiteindelijk verwachte resultaten.

Tijdens de voorbereiding en uitvoering van een project staat de rol van projectmanager centraal. Het is aan hem of haar om ervoor te zorgen dat het project volgens plan uitgevoerd gaat worden. De projectmanager zal structureel de voortgang van het project in een rapportage vastleggen en communiceren met de betrokkenen.

Eén van de grootste uitdagingen is vaak om weerstanden het hoofd te bieden en veranderingen daadwerkelijk door te voeren. Aiguille is sterk in het inspireren van mensen en het meenemen van mensen in dergelijke veranderingstrajecten. Het op een juiste wijze mensen in beweging brengen en hen nauw betrekken bij het project, resulteert in een verandering die ook gedragen wordt door uw organisatie. Hierdoor beklijven zaken beter en zullen na afloop van het project de ingezette veranderingen ook beter gewaarborgd blijven.

Voorbeeldopdrachten:

 • verbeteren telefonische bereikbaarheid, ziekenhuis Rotterdam
 • opzetten en implementeren systeem patiëntenlogistiek, ziekenhuis Utrecht
 • kwaliteitssysteem aanpassen ten behoeve van verkrijgen ISO certificaat, kinderopvang Dordrecht
HRM is een stroming in het personeelsbeleid waarbij het menselijk kapitaal in de organisaties centraal staat en waarbij het beleid gericht is op ontwikkeling van de individuele talenten.Lees verder
In veel organisaties hoor je de woorden ‘veranderen’ en ‘ontwikkelen’ met grote regelmaat. De betekenis van deze twee woorden ligt dicht tegen elkaar aan. Het zijn voortdurende processen zonder einde.Lees verder
Wanneer medewerkers optimaal functioneren heeft dit een positieve invloed op het persoonlijke geluk van mensen en hun (werk)prestaties. Vastlopen in patronen en blokkades kunnen de balans en het …Lees verder
Bemiddelen wordt in het Van Dale woordenboek omschreven als “tussen twee of meer partijen een overeenkomst tot stand brengen”. U kunt in een situatie terechtkomen dat u vrijwillig of …Lees verder