ALGEMENE VOORWAARDEN VAN AIGUILLE BV

Artikel 1. Definities en begrippen
1. In deze algemene voorwaarden – hierna te noemen Voorwaarden – worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
Aiguille BV i.o.: de gebruiker van deze Voorwaarden.
Opdrachtgever: de wederpartij van Aiguille.
Overeenkomst: de (freelance)overeenkomst inzake dienstverlening op het gebied van bedrijfsadvisering bij vraagstukken op het gebied van personeel en organisatie en personal coaching alsmede interim-werkzaamheden op voornoemd terrein, een en ander in de ruimste zin van het woord, zoals vastgelegd in een door beide partijen overeengekomen document en de documenten die daarin eventueel van toepassing worden verklaard, zoals de offerte.
Werkzaamheden: het zonder enige ondergeschiktheid en buiten dienstbetrekking of aanneming van werk verrichten van diensten c.q. het geven van adviezen zoals hiervoor genoemd, een en ander in de meest ruime zin van het woord en zoals vermeldt in de opdrachtbevestiging.

Artikel 2. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Aiguille en een Opdrachtgever waarop Aiguille deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Het sluiten van een overeenkomst met Aiguille houdt in dat Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Aiguille, voor de uitvoering waarvan door Aiguille derden dienen te worden betrokken.
3. Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Aiguille en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
4. Eventuele afwijkingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.
5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Voorwaarden.
8. In het geval deze Voorwaarden en de overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.
9. Voor het geval een bepaling van deze Voorwaarden niet in overeenstemming is met Nederlandse consumentenwetgeving of anderszins met dwingend Nederlands recht, dan heeft deze wetgeving voorrang, onverminderd de toepasselijkheid van de overige bepalingen.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst
1. De offertes en aanbiedingen die door Aiguille worden gedaan zijn vrijblijvend en herroepelijk.
2. Het aanbod tot het aangaan van een overeenkomst van opdracht kan door Aiguille zowel mondeling als ook schriftelijk worden gedaan. Pas nadat de opdracht door Aiguille is aanvaard en de schriftelijke opdrachtbevestiging door Opdrachtgever ondertekend is geretourneerd, is deze voor Aiguille bindend.
3. Voor alle offertes en aanbiedingen geldt voorts, dat deze zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Bij gebleken onjuistheid c.q. onvolledigheid daarvan kan Opdrachtgever aan een (geaccepteerde) offerte of aanbieding geen rechten jegens Aiguille ontlenen.
4. Aiguille kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
5. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
6. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Aiguille daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Aiguille anders aangeeft.
7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Aiguille niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
8. De overeenkomst wordt gevormd door deze Voorwaarden samen met de overige gemaakte afspraken per brief, fax of e-mail.

Artikel 4. Uitvoering en kwaliteit van de Overeenkomst
1. Aiguille is verplicht om de Aiguille opgedragen werkzaamheden als een goed en zorgvuldig Opdrachtnemer uit te (doen) voeren naar beste inzicht en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Alle diensten van Aiguille worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
2. Aiguille zal de werkzaamheden uitvoeren op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Opdrachtgever draagt kosteloos zorg voor de door Aiguille in redelijkheid gewenste faciliteiten.
3. Aiguille bepaalt in beginsel naar eigen inzicht de wijze waarop zij de werkzaamheden uitvoert. Het staat Opdrachtgever weliswaar vrij om nadere aanwijzingen te geven, doch Aiguille staat het vrij om te beoordelen of deze passen binnen de haar gegeven opdracht en binnen de wijze waarop zij als goed en zorgvuldig opdrachtnemer de opdracht wenst uit te voeren.
4. Indien er sprake is van een kortdurende ziekte van de door Aiguille aangewezen medewerker zal geen vervanging plaatsvinden. Bij een langdurige ziekteperiode zal in onderling overleg naar een passende oplossing worden gezocht.
5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Aiguille het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door hulppersonen en derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Bij het inschakelen van derden zal Aiguille de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
6. Aiguille is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden en gaat er van uit en bedingt zo nodig bij dezen, dat elke opdracht aan Aiguille de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens Opdrachtgever te aanvaarden.
7. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Aiguille aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Aiguille worden verstrekt.
8. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Aiguille zijn verstrekt, heeft Aiguille het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de dan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
9. Opdrachtgever is gehouden alle medewerking te verlenen, die benodigd is voor het juist en tijdig uitvoeren van de overeenkomst. Dit geldt ook voor de beschikbaarheid van medewerkers van Opdrachtgever, die op enigerlei wijze bij de werkzaamheden van Aiguille betrokken zullen zijn.
10. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de gegevens aan Aiguille ter beschikking heeft gesteld. Aiguille is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Aiguille is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

Artikel 5. Wijziging in de opdracht
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien de overeenkomst is gewijzigd of aangevuld, dan is Aiguille gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat partijen overeenstemming hebben over alle wijzigingen en/of aanvullingen, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden, beloning en andere voorwaarden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Aiguille op en is voor Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
3. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Aiguille daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
4. In afwijking van lid 3 zal Aiguille geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Aiguille kunnen worden toegerekend.
5. Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd door Aiguille wordt overschreden; in dat geval is artikel 11 lid 7 van overeenkomstige toepassing.
6. Indien de wijziging een vermindering van werkzaamheden inhoudt, is artikel 8 lid 4 van toepassing.

Artikel 6. Honorarium
1. Opdrachtgever is verplicht om aan Aiguille het overeengekomen honorarium te betalen. Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn in euro’s en exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege.
2. Indien Aiguille dat wenselijk acht, is Aiguille gerechtigd om aan Opdrachtgever een redelijk voorschot op het honorarium voor de nog te verrichten werkzaamheden te vragen. Aiguille is gerechtigd om de aanvang van haar werkzaamheden op te schorten totdat het voorschot is voldaan dan wel daarvoor voldoende zekerheid is gesteld.
3. Het honorarium van Aiguille wordt vastgesteld aan de hand van een uurhonorarium, dagdeel (4 uur), volledige dag (8 uur) of in de vorm van een vast bedrag, hetzij t.b.v. een bepaalde opdracht, hetzij per boekjaar c.q. kalenderjaar. Het honorarium is op generlei wijze afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De omzetbelasting komt ten laste van Opdrachtgever.
4. Opdrachtgever zal kosten van derden welke worden gemaakt door Aiguille in het kader van de opdracht, rechtstreeks aan de betreffende derde voldoen. Verloopt betaling aan derden via Aiguille dan is deze gerechtigd een voorschot op de kosten te verlangen. Ook is Aiguille gerechtigd tot het doorberekenen van een toeslag voor administratiekosten
5. Indien Opdrachtgever daarom verzoekt, zal Aiguille voorafgaand aan de aanvang van haar werkzaamheden een opgave doen van de geschatte kosten in verband met de door Aiguille en/of derden te verrichten werkzaamheden.
6. Indien Opdrachtgever en Aiguille geen vast bedrag t.b.v. een bepaalde opdracht of per kalenderjaar c.q. boekjaar zijn overeengekomen, wordt het honorarium vastgesteld aan de hand van het uurhonorarium en het totaal van de door Aiguille bestede tijd. Aiguille verplicht zich een verantwoording van uren en kosten bij te houden en op verzoek van Opdrachtgever ter inzage beschikbaar te stellen. Deze verplichting geldt slechts dan, indien niet op basis van een overeengekomen vaste vergoeding wordt gewerkt.
7. Aiguille is te allen tijde gerechtigd tot verhoging van het honorarium zonder dat Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van bijv. lonen of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
8. Het honorarium van Aiguille, zo nodig vermeerderd met declaraties van onkosten of van ingeschakelde derden, wordt inclusief de verschuldigde omzetbelasting per week of na voltooiing van de werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever is gehouden om de redelijke onkosten zoals noodzakelijke reis-,verblijfs-,parkeer- en administratiekosten (telefoon-, telefax-, porto-, kopieer- en drukkosten) die door Aiguille in de uitvoering van de opdracht zijn gemaakt te vergoeden. Deze kosten worden naast het honorarium afzonderlijk in rekening gebracht.
9. Iedere deellevering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 7. Annuleringen
1. Indien Opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Aiguille alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van voorbereidingen, besprekingen e.d.) te vergoeden; alles onverminderd het recht van Aiguille op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de annulering voortvloeiende kosten, schaden en interessen.
2. Het bepaalde in dit artikel laat onverlet de bepalingen uit artikel 8.

Artikel 8. Opschorting, opzegging en ontbinding
1. De overeenkomst van opdracht wordt aangegaan voor bepaalde tijd tenzij uit de aard der strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor onbepaalde tijd is aangegaan.
2. Opdrachtgever en Aiguille zijn onverminderd artikel 7 te allen tijde gerechtigd om de overeenkomst van opdracht voor onbepaalde tijd, door middel van opzegging te doen eindigen. Een rechterlijke tussenkomst is daartoe niet vereist. Een dergelijke opzegging dient te geschieden bij aangetekend schrijven en met inachtneming van een opzegtermijn van 3 (drie) maanden. Indien de overeenkomst van opdracht nog geen 6 (zes) maanden heeft geduurd, bedraagt de opzegtermijn 1 (één) maand.
3. De overeenkomst van opdracht voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd tenzij er sprake is van dringende omstandigheden ten gevolge waarvan het van Opdrachtgever of Aiguille in redelijkheid niet meer kan worden gevergd dat de overeenkomst van opdracht langer voortduurt. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de andere partij te worden bekendgemaakt. Een en ander onverminderd de verplichting van Opdrachtgever de volledige overeengekomen vergoeding te betalen.
4. Indien Opdrachtgever de overeenkomst overeenkomstig de voorgaande leden voortijdig geheel dan wel gedeeltelijk heeft opgezegd met wederzijdse instemming, heeft Aiguille recht op vergoeding van het aan haar zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies alsmede van additionele kosten die zij redelijkerwijze heeft moeten maken tengevolge van de vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst. Dit tenzij er feiten dan wel omstandigheden aan de voortijdige beëindiging ten grondslag liggen die aan Aiguille zijn toe te reken.
5. Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindiging, een en ander onder voorbehoud van rechten
6. Aiguille is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
• Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
• na het sluiten van de overeenkomst Aiguille ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
• indien Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
• indien door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Aiguille kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
7. Aiguille heeft tevens de bevoegdheid de afgifte van bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden op te schorten, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.
8. Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk door verzuim van Opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, kan door Aiguille het volledig overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht, onverminderd haar recht verdere kosten, schade en interessen te vorderen.
9. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Aiguille op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9. Betaling
1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Aiguille aan te geven wijze.
2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige en/of volledige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand of een deel van een maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door Opdrachtgever aan Aiguille verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
4. Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van wat in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Aiguille echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
5. Aiguille heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Aiguille kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Aiguille kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

Artikel 10. Klachten over werkzaamheden
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen 30 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 60 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Aiguille De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Aiguille in staat is adequaat te reageren.
2. Indien Opdrachtgever een klacht meldt, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
3. Indien een klacht gegrond is, zal Aiguille de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels door Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Aiguille slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
1. Aiguille zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Aiguille mag worden verwacht. Indien een fout gemaakt wordt doordat Opdrachtgever Aiguille onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Aiguille voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
2. De resultaten van toepassing en gebruik van de door Aiguille verrichte studies en verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren, die buiten Aiguille haar invloed vallen. Hoewel de opdracht door Aiguille naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan Aiguille daarom geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door haar verrichte studies en verstrekte adviezen.
3. Aiguille is jegens Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade welke het rechtstreekse gevolg is van een aan Aiguille toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, indien en voorzover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden.
4. De aansprakelijkheid van Aiguille is in de overige gevallen beperkt tot het honorarium dat Aiguille voor haar werkzaamheden in het kader van de opdacht heeft ontvangen, met een maximum van EUR 15.000. Voor opdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan zes maanden, geldt dat de aansprakelijkheid verder is beperkt tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. Bovendien is de aansprakelijkheid van Aiguille in totaliteit beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico. Aiguille mag de verplichting tot vergoeding van de schade verrekenen met de niet betaalde declaraties en daaruit voortvloeiende rente en kosten. Voor personen die de Aiguille op aanwijzing van Opdrachtgever heeft ingeschakeld, is Aiguille niet aansprakelijk.
5. Voorgaande beperking is niet van toepassing indien er sprake is van schade die het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van de leidinggevende(n) van Aiguille.
6. Aiguille is in het geval van aansprakelijkheid uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Voor indirecte en/of gevolgschade ( inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, bedrijfsstagnatiekosten, verlies van relaties, o.a. voortvloeiende uit enige vertraging, verlies van gegevens, overschrijding van een leveringstermijn en/of geconstateerde gebreken) dan door Opdrachtgever geleden directe vermogensschade is Aiguille nimmer aansprakelijk.
7. Voor zover Opdrachtgever en Aiguille in de overeenkomst van de opdracht of tijdens de uitvoering van de opdracht, termijnen zijn overeengekomen waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden verricht, zijn deze termijnen altijd indicatief. Overschrijding daarvan zal nimmer een tekortkoming in de nakoming van de verplichting van Aiguille opleveren derhalve Opdrachtgever niet het recht geven om schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst te vorderen. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Aiguille daarom schriftelijk in gebreke te stellen. Aiguille dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
8. Opdrachtgever is verplicht om -onverminderd artikel 10 – binnen 2 maanden nadat Opdrachtgever een onjuistheid in de uitvoering van de opdracht en het al dan niet daaruit voortvloeiende schaderisico heeft gesignaleerd of redelijkerwijze had kunnen signaleren, daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Aiguille.
9. Indien de in het voorgaande lid bedoelde mededeling niet of te laat wordt gedaan, is Aiguille op geen enkele wijze verplicht jegens Opdrachtgever om de geleden schade ongedaan te maken op wijze die past bij, en aansluit op de inhoud van de opdracht en de aard van de werkzaamheden.
10. Opdrachtgever vrijwaart Aiguille voor alle aanspraken die derden jegens Aiguille pretenderen en uitoefenen ter vergoeding van geleden schade, gemaakte kosten, gederfde winst en andere uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met en/of voortvloeien uit de uitvoering door Aiguille van de opdracht.
11. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Aiguille en de door Aiguille bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
12. Indien een bepaald lid van dit artikel in het geval een Opdrachtgever als consument kan worden aangemerkt als onredelijk bezwarend kan worden aangemerkt dan wel anderszins in strijd is met dwingend (consumenten)recht, zal deze niet van toepassing zijn.

Artikel 12. Overmacht
1. Aiguille is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt
2. Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Aiguille geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Aiguille niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Aiguille en ziekte of blijvende arbeidsongeschiktheid van de door de uitvoering van de opdracht aangewezen persoon worden daaronder begrepen evenals storingen in netwerken, storingen in telecommunicatie, infrastructuur en computerinbraak.
3. Aiguille kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voor zover Aiguille ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Aiguille gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 13. Geheimhouding en gegevens
1. Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel haar daartoe verplicht, is Aiguille verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan ter zake een ontheffing verlenen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Behoudens schriftelijke toestemming van Opdrachtgever is Aiguille niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan haar door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Aiguille voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
3. Tenzij sprake is van enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel die Opdrachtgever verplicht tot openbaarmaking of wanneer daartoe door Aiguille voorafgaande toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Aiguille, niet aan derden verstrekken. Opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de hiervoor bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.
4. De door Aiguille opgebouwde gegevens zijn en blijven eigendom van Aiguille. De informatie van de kandidaten voor een vacature bij of t.b.v. Opdrachtgever, wordt door Aiguille uitsluitend ter beschikking van Opdrachtgever gesteld na overleg met en toestemming van de desbetreffende kandidaat.
5. Na het einde van de opdracht heeft Opdrachtgever tegen vergoeding van de kosten recht op afschriften van de door Aiguille opgebouwde gegevens die voor de voortzetting van de werkzaamheden relevant zijn.
6. Aiguille is verplicht om van de Opdrachtgever afkomstige informatie zorgvuldig te bewaren gedurende 5 jaren.
7. Indien de informatie van Opdrachtgever die bij Aiguille of derden is opgeslagen, beschadigd of tenietgaat, is Aiguille daarvoor niet aansprakelijk.
8. Dit geldt tevens voor beschadiging of teniet gaan van de informatie tijdens vervoer of verzending ongeacht of het vervoer of verzending is geschied door of namens Opdrachtgever of derden.
9. Indien voor zover derden in verband met de beschadiging of het tenietgaan van de door Opdrachtgever aan Aiguille verstrekte informatie, Aiguille aansprakelijk stellen dan wel jegens Aiguille rechtsvorderingen pretenderen, is Opdrachtgever tot vrijwaring van Aiguille verplicht.

Artikel 14. Intellectuele eigendomsrechten
1. Aiguille behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten voortkomend uit de geest welke zij gebruikt of gebruikt heeft en/of ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de opdracht van Opdrachtgever, voor zover deze rechten uit de wet voortvloeien.
2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen werkwijzen, adviezen, modellen en andere geestesproducten van Aiguille, een en ander in de ruimste zin van het woord, direct dan wel indirect te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren, tenzij deze producten, uitdrukkelijk (en schriftelijk vastgelegd) voor verveelvoudiging, openbaarmaking en/of exploitatie zijn bedoeld.
3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Aiguille.

Artikel 15. Toepasselijk recht
1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Aiguille is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit de uitleg en/of nakoming van de overeenkomst worden, met uitzondering van de geschillen die tot uitsluitende bevoegdheid van de kantonrechter behoren, beslecht door de Rechtbank te Utrecht.
3. Indien de Opdrachtgever als consument kan worden aangemerkt, zullen geschillen worden beslecht door de Rechtbank welke conform de wet bevoegd is.

Artikel 16. Vindplaats en wijziging voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg nr.: 18059155 en zullen door Aiguille op verzoek kosteloos worden toegezonden.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Aiguille .
3. De Nederlandse tekst van de Voorwaarden is steeds bepalend oor de uitleg daarvan.